Onze organisatie

Controle

De formele controle op ons pensioenfonds wordt uitgevoerd door de compliance officer, de accountant en door de certificerend actuaris. Zij doen verslag van hun controle door middel van een verklaring die wordt opgenomen in het jaarverslag.

Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur zich aan de wet houdt. Ook checkt zij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer van ons fonds is Lieke Koelewijn.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is een medewerker van Pricewaterhouse Coopers.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.
De certificerend actuaris van ons fonds is een medewerker van Triple A Risk Finance Certification.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: