Sustainable Finance Disclosure Regulation

Beleggingsbeleid

Op 10 maart 2021 treedt de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in werking. De SFDR brengt enkele regels voor financiële dienstverleners met zich mee inzake informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Deze regels gelden ook voor pensioenfondsen zoals ons fonds.

Het pensioenfonds heeft duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd in zijn beleggingsbeslissingen. Het uitgangspunt is in de langetermijnvisie aan te sluiten bij de visie van de Verenigde Naties. Deze stelt dat voor een leefbare, duurzame wereld alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel sustainable development goals (SDG’s), behaald moeten zijn. De genoemde SDG’s worden als uitgangspunt genomen. De nadruk ligt extra op zeven SDG’s die passen onder de twee belangrijkste focusgebieden: Mens & Gezondheid, en Klimaat. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in het beleid tussen een ‘Verantwoorde basis’ en een ‘Duurzame wereld’.

In de Verantwoorde basis stellen we zeker dat de hele portefeuille voldoet aan onze minimum duurzaamheidseisen. Daarom stellen we eisen aan ondernemingen waaraan het vermogen wordt toevertrouwd. Deze eisen kunnen zowel betrekking hebben op het gedrag van ondernemingen als op de producten die zij maken. De komende jaren zal hierbij door onze uitvoerder worden onderzocht of de genoemde eisen verder aangescherpt kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement-risicoprofiel van de portefeuille.

In de Duurzame wereld wordt de negatieve impact van beleggingen verder verkleind en de positieve impact vergroot. We doen dit door anders te beleggen (verschuiven van kapitaal naar duurzamere ondernemingen) en door duurzaamheid binnen ondernemingen te stimuleren door betrokken aandeelhouderschap (stemmen, engagement).

Meer over het beleid ten aanzien van duurzaam beleggen kunt u lezen in het document Beleid duurzaam beleggen.

Ons pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Ondanks dat ons pensioenfonds dus wel een “Beleid duurzaam beleggen” heeft vastgesteld, acht ons fonds het echter niet opportuun om hierover te rapporteren. Deze keuze is gemaakt omdat enerzijds nog veel onduidelijkheid bestaat over de rapportageverplichtingen en anderzijds omdat ons fonds zelf niet over het instrumentarium beschikt om deze rapportage volledig zelfstandig uit te kunnen voeren.

Verder heeft ons pensioenfonds geen medewerkers in dienst en er is dus ook geen sprake van integratie van ESG-risico's in het beloningsbeleid van medewerkers van het pensioenfonds.

Onze vermogensbeheerders integreren – waar relevant – duurzaamheidsrisico’s in de fondsen en/of mandaten waarin wij beleggen. Onze vermogensbeheerders voorzien ons van (precontractuele) informatie over de wijze waarop duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd. Onze deelnemers kunnen op hoofdlijnen deze informatie terugvinden op onze website. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van onze vermogensbeheerders: