Onze organisatie

Toezicht

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht.

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan ons verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede en consistente beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van ons verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

  • Erik van den Bos (namens de werkgever)
  • Frank Machiels (namens de werknemers)
  • Lout de Goeij (namens de gepensioneerden)

2. Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een visitatiecommissie in het leven geroepen. Dat betekent dat de organisatie één keer per jaar wordt gecontroleerd door 3 onafhankelijke deskundigen van VC Holland.

De visitatiecommissie beoordeelt onder meer op:

  • de manier waarop ons fonds wordt bestuurd 
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes 
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn 

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in het jaarverslag.

Verder zijn er twee externe partijen die toezicht houden:

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: