Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Beleggingsbeleid

Het bestuur vindt maatschappelijk verantwoord beleggen en ESG-beleid belangrijke onderwerpen bij de keuze van het vermogensbeheer. Dit was dan ook één van de belangrijkste criteria waarom in 2014 is gekozen om de gehele beleggingsportefeuille van het pensioenfonds onder te brengen bij PGGM. De beleggingsfondsen van PGGM zijn namelijk gebaseerd op een duurzaamheidsbeleid dat in overeenstemming is met de overtuigingen van het bestuur hieromtrent. Het bestuur controleert daarbij periodiek of de visie van het bestuur overeenstemt met de visie van PGGM. Mocht dit niet langer zo zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de gemaakte keuzes ten aanzien van het vermogensbeheer.

Het pensioenfonds heeft ook een eigen beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen uitgewerkt. Hierin staan de uitgangspunten opgenomen voor de wijze waarop het fonds haar maatschappelijke doelstellingen integreert met het streven naar een efficiënte en kostenbewuste beleggingsmix.

Het pensioenfonds is van mening dat verantwoord beleggen zich richt op de duurzame ontwikkeling van de wereld. Dit is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de nu levende generaties, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Het pensioenfonds is van mening dat verbeteringen op het vlak van milieu, sociale ontwikkelingen en ondernemingsbestuur bijdragen aan een positieve waardeontwikkeling voor instellingen en ondernemingen waarin het belegt. Door via de vermogensbeheerder op te treden als actief aandeelhouder, borgt het pensioenfonds dat deze aspecten worden meegenomen in beleidskeuzes die door deze instellingen en ondernemingen worden gemaakt. Op deze manier draagt actief aandeelhouderschap bij aan goed risicomanagement.

Het pensioenfonds treedt als actief aandeelhouder op door op afstand te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (proxy voting) en door beleidsbepalers verantwoordelijk te houden voor gemaakte keuzes –zowel middels dialoog (engagement) als middels juridische procedures– waar nodig. Uitgangspunten hierbij zijn de principes uit de Nederlandse Corporate Governance Code, de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders, en de Nederlandse Stewardship Code (Eumedion). Het pensioenfonds rapporteert middels de vermogensbeheerder over de uitgebrachte stemmen.

Het pensioenfonds onderschrijft de uitgangspunten van het IMVB-convenant (brede spoor). Dit convenant is opgesteld tussen pensioenfondsen, vakbonden en overheid ter bevordering van de samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. De vermogensbeheerder van het pensioenfonds heeft convenant ondertekend. Hiermee dragen de beleggingen van het fonds bij aan (het naleven van) de OESO-richtlijn voor multinationals en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het pensioenfonds probeert daarnaast beleggingen te vermijden in instellingen en onderneming die activiteiten ontplooien die het pensioenfonds niet passend acht bij de overtuigingen van de werkgever en/of de overtuigingen van de deelnemers. Het pensioenfonds hanteert daarom een actief uitsluitingenbeleid. Er wordt niet belegd in ondernemingen die actief zijn op het gebied van controversiële wapens of bij de productie van tabak. Tevens wordt niet belegd in producten uitgegeven door landen die onderwerp zijn van sancties opgelegd door de Europese Unie en/of de Verenigde Naties.