Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft er nadrukkelijk naar om ook op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doen wij onder meer door het vermogen van het pensioenfonds te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet het vermogen van het pensioenfonds (laten) beleggen om voldoende te verdienen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of er zou meer pensioenpremie betaald moeten worden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ons bestuur beslist op basis van berekeningen hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Daarvoor hebben we Goldman Sachs Asset Management als externe vermogensbeheerder. Goldman Sachs Asset Management weet veel over beleggen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of deze zich aan de afspraken houdt.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het fonds. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • bont
  • dierproeven voor cosmetische doeleinden

Lees hier meer over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Op 10 maart 2021 trad de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in werking. De SFDR brengt enkele regels voor financiële dienstverleners met zich mee inzake informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Deze regels gelden ook voor pensioenfondsen zoals ons fonds.

Lees hier meer over de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Meer weten?

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met het pensioenfonds.