Herstelplan

Volgens de financiële spelregels voor pensioenfondsen is de financiële positie van ons fonds niet goed genoeg. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit herstelplan is gebaseerd op de huidige situatie bij ons pensioenfonds. Als de sociale partners komen tot een wijziging van bijvoorbeeld de pensioenregeling of het premiebeleid, dan kan dat gevolgen hebben voor het herstelplan.

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de beleidsdekkingsgraad. Bij ons pensioenfonds moet deze dekkingsgraad binnen de hersteltermijn van 10 jaar minimaal gelijk zijn aan de vereiste dekkingsgraad. De verwachting is dat dit realiseerbaar is. Het is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

Wat betekent dit herstelplan voor u?

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of pensioengerechtigden is opgenomen als uiterste redmiddel. We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen. Lees hieronder meer over de mogelijke maatregelen en het verdere proces.

Welke maatregelen beschrijft ons fonds in zijn herstelplan?

De hersteltermijn van 10 jaar is een relatief lange termijn. Dit zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers beperkt blijven. Het fonds wil de kans op het verlagen van de pensioen(aansprak)en zo veel mogelijk beperken. Door de lange hersteltermijn worden de (oud-) werknemers en pensioengerechtigden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan het pensioenfonds een aantal maatregelen nemen. De nadruk ligt daarbij op kán. Het feit dat de maatregelen vastliggen, betekent niet dat ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Het bestuur besluit dat op basis van de financiële positie van het fonds en in overleg met de sociale partners.

Maatregel 1: Geen toeslagverlening

Over de afgelopen jaren heeft ons pensioenfonds de pensioenen en pensioenaanspraken niet kunnen verhogen. Naar verwachting gaat dat de komende jaren ook niet gebeuren. Daarmee worden pensioenen en pensioenaanspraken feitelijk minder waard, omdat de prijzen wel blijven stijgen.

Maatregel 2: Aanpassen premiebeleid

Werkgever en werknemer betalen iedere maand pensioenpremie. De werknemer betaalt 7,5% en de werkgever betaalt 23,6% van de premiegrondslag. Er is tot nu toe geen aanleiding geweest om het premiebeleid aan te passen.

Maatregel 3: Aanpassen beleggingsbeleid

Het Smurfit Kappa Pensioenfonds hanteert een voorzichtig beleggingsbeleid. Op termijn kan worden besloten risicovoller te beleggen. De kans op een hoger rendement groeit dan, maar de kans op een lager rendement wordt ook groter.

Maatregel 4: Verlagen pensioenen en pensioenaanspraken

De uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en pensioenaanspraken. Het mag duidelijk zijn dat het fonds deze maatregel alleen in uiterste nood in zal zetten.

Hoe nu verder?

We houden u op de hoogte en zullen u uiteraard ook persoonlijk informeren als de situatie daarom vraagt.